У оквиру своје делатности Институт обавља и следеће послове:

  • Проучавање физиолошко-биохемијских основа деловања пестицида и механизама резистентности штетних организама;
  • Проучавање метаболизма, деградације и трајности деловања пестицида;
  • Токсиколошка и екотоксиколошка проучавања пестицида и других токсиканата;
  • Испитивање биолошких, хемијских и токсиколошких својстава нових пестицида, за добијање података потребних за регистрацију у нашој земљи;
  • Проучавање биологије и екологије инсеката, гриња, коровских биљака, фитопатогених микроорганизама и других штетних организама;
  • Истраживање природних производа са пестицидном активношћу, разраду лабораторијских поступака синтезе и формулисања пестицида и развој нове технологије заштите биља у циљу производње високовредне хране;
  • Изналажење оптималних решења за сузбијање штетних организама у специфичним условима;
  • Анализе и суперанализе пестицида и сродних токсиканата у различитим производима и оцене исправности и квалитета производа у унутрашњем и међународном промету;
  • Трансфер и примену научно-технолошких решења.


Институт може, у складу са законом, без уписа у судски регистар, обављати и друге делатности, укључујући и спољнотрговинску делатност, а које служе искључиво обављању регистроване делатности Института.

Научноистраживачка делатност, коју Институт обавља у општем интересу, остварује се примењеним и развојним истраживањима и основним истраживањима као основом за примењена и развојна истраживања.

Обављањем делатности које представљају комерцијализацију резултата научног и истраживачког рада не сме се угрожавати квалитет научноистраживачког рада Института.

У складу са прописима о високом образовању и статутима високошколских установа, Институт може учествовати у реализацији студија у области наука за које је Институт регистрован.