Република Србија

Министарство за науку и технолошки развој

Конкурс за предлагање пројеката у Програму суфинансирања интегралних и интердисциплинарних истраживања за период 2011 - 2014.

ПРОГРАМ

Интегрална и интердисциплинарна истраживања

ОБЛАСТ

Пољопривреда и храна

Назив пројекта

Развој интегрисаних система управљања штетним организмима у биљној производњи са циљем превазилажења резистентности и унапредјења квалитета и безбедности хране

Евиденциони број

046008

ТР31043 Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Врста пројекта

Програм технолошког развоја

Трајање пројекта

2011-2014.

Координатор пројекта

Институт за пестициде и заштиту животне средине, Београд

Реализатори пројекта

Институт за пестициде и заштиту животне средине, Београд; Агрономски факултет, Чачак; Институт за заштиту биља и животну средину, Београд; Мегатренд универзитет – Факултет за биофарминг, Бачка Топола; Универзитет Сингидунум – Факултет за примењену екологију Футура, Београд; Пољопривредни факултет, Лешак

Руководилац пројекта

Др Дејан Марчић, научни саветник, Институт за пестициде и заштиту животне средине, Београд

Број истраживача

27

Тема и циљ пројекта

Биорационални концепт заштите биља од штетних агенаса (патогена, артропода, корова) заснива се на одрживом управљању супстанцама и/или процесима који, примењени у специфичном агроекосистему или еколошком контексту, делују летално или инхибиторно на циљни штетни агенс, уз минималне негативне ефекте на нециљане организме, животну средину и човека. Овако дефинисан концепт се реализује интегрисањем различитих знања и технологија – од резултата проучавања биологије штетних врста и биолошких контролних агенаса, начина функционисања агроекосистема, биолошких ефеката пестицида, преко развоја поузданих метода детекције и идентификације, прецизне карактеризације резистентности, безбеднијих технологија формулисања и апликације пестицида, до примене агротехничких, биолошких и алтернативних метода контроле штетних организама – у јединствен систем заштите биља. У оквиру интегрисаног система заштите биља централно место припада биорационалним пестицидима, производима синтетског и/или природног порекла, селективним и еколошки прихватљивим једињењима, компатибилним са предаторима, паразитоидима и другим биолошким контролним агенсима. Истовремено, избор између што већег броја једињења различитих механизама деловања суштински је значајан за дефинисање стратегије управљања резистентношћу штетних врста на пестициде. Успостављањем интегрисаног система остварује се оптимизација примене пестицида, значајно се редукују негативни ефекти на животну средину и добија здравствено безбедна храна.