2009

Bakteriofagi kao baktericidi u zaštiti bilja
Aleksa Obradović

Efekti bakarnih jedinjenja, antibiotika i aktivatora otpornosti biljaka na populaciju i širenje Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis na rasadu paradajza u zaštićenom prostoru
Svetlana Milijašević, Biljana Todorović, Ivana Potočnik, Emil Rekanović and Miloš Stepanović

In vitro toksičnost fungicida različitih mehanizama delovanja za Agaricus bisporus (Lange) Imbach
Ivana Potočnik, Emil Rekanović, Svetlana Milijašević, Biljana Todorović and Miloš Stepanović

Uticaj fungicida za tretiranje semena na klijavost ječma
Vesna Stevanović, Dušanka Inđić i Branislav Knežević

Insekticidni efekat mešavina insekticida, fungicida, kompleksnog đubriva i okvašivača zavisno od tvrdoće vode
Slavica Vuković, Dušanka Inđić, Vojislava Bursić, Dragana Šunjka i Mila Grahovac

Uticaj sadržaja organske materije i gline u zemljištu na adsorpciju pesticida
Rada Đurović, Jelena Gajić-Umiljendić and Tijana Đorđević

Efekat polena na neke reproduktivne parametre mužjaka pacova
Güldeniz Selmanoğlu, Sibel Hayretdağ, Dürdane Kolankaya, Aslı Özkök Tüylü and Kadriye Sorkun

Biofungicidi i mogućnosti primene u savremenoj poljoprivredi
Mila Grahovac, Dušanka Inđić, Sanja Lazić i Slavica Vuković

Varijabilnost patogenih svojstava Fusarium spp. poreklom iz zrna kukuruza i pšenice
Sonja Tančić, Slavica Stanković i Jelena Lević

Biološka varijabilnost virusa žutog mozaika cukinija u Srbiji
Ana Vučurović, Aleksandra Bulajić, Ivana Đekić, Danijela Ristić, Janoš Berenji i Branka Krstić

Morfološke, serološke i molekularne analize prouzrokovača antraknoze ploda banane
Nataša Duduk, Mirko Ivanović i Bojan Duduk

Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum – prouzrokovač vlažne truleži biljaka kale u Srbiji i Crnoj Gori
Milan Ivanović, Katarina Gašić, Veljko Gavrilović i Aleksa Obradović

Parazitoidi i predatori štitastih vašiju iz familije Diaspididae u nekim voćnjacima u Srbiji
Draga Graora, Radoslava Spasić i Anđa Vučetić

Pojava, intenzitet napada i suzbijanje dvije nove vrste eriofida, Aceria oleae i Shevtchenkella barensis na sadnicama masline u Crnoj Gori
Snježana Hrnčić, Tatjana Perović, Sanja Radonjić, Radmila Petanović i Biljana Vidović

Problemi u suzbijanju Ceuthorrhynchus spp. u uljanoj repici u Srbiji
Dušanka Inđić, Slavica Vuković, Mila Grahovac, Vojislava Bursić and Dragana Šunjka