Актуелности

Oct 21 2019

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ Д – 2/2019

 

28.05.2019.

КОННКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  У – 1/2019


УСЛУГЕ:  Припрема,  прелом  и  штампање  часописа  ''Пестициди  и

                     фитомедицина'' Волумен 34.(2019),бројеви 1,2,3 и 4. за потребе

                     Института

 

''Интернет'' адреса: www.pesting.org.rs

Београд – Земун,  мaj. 2019. године

  

ПОЗИВ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (линк за преузимање)

 

 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (линк за преузимање)

I. Општи подаци о јавној набавци

II. Подаци о предмету јавне набавке

III. Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис услуге, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке часописа, евентуалне додатне услуге и сл.

IV. Упутство понуђачима како да сачине понуду

V. Образац понуде са техничком спецификацијом

VI. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.и 76.ЗЈН-а, и упутство како се доказује испуњеност услова

VII. Модел уговора

VIII. Образац структуре понуђене цене са упутством коко да се попуни

IX. Образац изјаве о испуњености услова предвиђених законом које понуђач мора да испуњава за учешће у поступку јавне набавке

X. Образац изјаве о независној понуди

XI. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл.75. став 2.ЗЈН-а

XII. Образац трошкова припреме понуде