Актуелности

Jun 21 2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ У – 1/2020

19.06.2020.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  У – 1/2020

 

 

УСЛУГЕ: Припрема, прелом и штампање часописа ''Пестициди и фитомедицина'' Волумен 35.(2020), бројеви 1,2,3 и 4. за потребе Института

 

''Интернет'' адреса: www.pesting.org.rs

  

Београд – Земун, јуни. 2020. године

 


САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (преузми)

I. Општи подаци о јавној набавци

II. Подаци о предмету јавне набавке

III. Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис услуге, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке часописа, евентуалне додатне услуге и сл.

IV. Упутство понуђачима како да сачине понуду

V. Образац понуде са техничком спецификацијом

VI. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.и 76.ЗЈН-а, и упутство како се доказује испуњеност услова

VII. Модел уговора

VIII. Образац структуре понуђене цене са упутством коко да се попуни

IX. Образац изјаве о испуњености услова предвиђених законом које понуђач мора да испуњава за учешће у поступку јавне набавке

X. Образац изјаве о независној понуди

XI. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл.75. став 2.ЗЈН-а

XII. Образац трошкова припреме понуде