2011

Procesi koji određuju sudbinu pesticida u zemljištu
Rada Đurović

Rod Botrytis i vrsta Botrytis cinerea: patogene, morfološke i epidemiološke karakteristike
Brankica Tanović, Jovana Hrustić i Goran Delibašić

In vitro osetljivost vrsta Fusarium graminearum, F. avenaceum i F. verticillioides na karbendazim, tebukonazol, flutriafol, metkonazol i prohloraz
Dario Ivić, Zdravka Sever and Biljana Kuzmanovska

Plasmopara obducens – nova pretnja proizvodnji Impatiens walleriana u Srbiji
Danijela Ristić, Ana Vučurović, Ivana Stanković, Jelena Jović, Katarina Milojević, Aleksandra Bulajić i Branka Krstić

Virus žbunaste kržljavosti maline (Raspberry bushy dwarf virus) – patogen vinove loze u Srbiji
Darko Jevremović i Svetlana Paunović

Analiza masnih kiselina sojeva Erwinia amylovora iz Srbije i Crne Gore
Milan Ivanović, Katarina Gašić, Anđelka Ćalić, Nemanja Kuzmanović, Mirko Ivanović i Aleksa Obradović

Mikroekstrakcija u čvrstoj fazi (SPME) u određivanju ostataka pesticida u uzorcima zemljišta
Rada Đurović

Ciklični ketoenoli – akaricidi i insekticidi novog mehanizma delovanja
Dejan Marčić, Pantelija Perić, Slavka Petronijević, Mirjana Prijović and Tanja Drobnjaković

Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera, Gelechiidae): nova štetočina paradajza u Srbiji
Ivo Toševski, Jelena Jović, Milana Mitrović, Tatjana Cvrković, Oliver Krstić and Slobodan Krnjajić

Prvi nalaz lisne buve Homotoma ficus L. (Hemiptera, Psylloidea, Homotomidae) u Srbiji
Dušanka Jerinić-Prodanović

Prvi nalaz introdukovanog valensijskog golaća, Lehmania valentiana (Ferussac, 1822), u Srbiji
Bojan Stojnić, Marina Vukša, Goran Jokić and Milica Čkrkić

Efekti temperature 50°C na Sitophilus granarius (L.), Sitophilus oryzae (L.) i Sitophilus zeamais (Motsch.)
Marijana Pražić Golić, Goran Andrić and Petar Kljajić

Prisustvo i molekularna karakterizacija virusa mozaika lucerke u usevu duvana u Srbiji
Ivana Stanković, Ana Vučurović, Aleksandra Bulajić, Danijela Ristić, Janoš Berenji i Branka Krstić

Diferencijacija fitopatogenih vrsta roda Agrobacterium
Nemanja Kuzmanović, Milan Ivanović, Anđelka Ćalić, Katarina Gašić i Aleksa Obradović

Uticaj različitih okvašivača i načina primene na efikasnost rimsulfurona u kukuruzu
Ljiljana Radivojević, Slavica Gašić, Jelana Gajić Umiljendić, Ljiljana Šantrić and Dragica Brkić

Preparat na bazi selena i suzbijanje sinantropnih glodara u objektima u poljoprivredi
Suzana Đedović, Marina Vukša, Bojan Stojnić i Goran Jokić

Integralna zaštita jabuka od prouzrokovača truleži u skladištima
Mila Grahovac, Dušanka Inđić, Brankica Tanović, Sanja Lazić, Slavica Vuković, Jovana Hrustić i Sonja Gvozdenac

Vrste roda Diaporthe/Phomopsis na soji u Srbiji
Miloš Vidić, Stevan Jasnić i Kristina Petrović

Fuzariotoksini u zrnu pšenice u Srbiji
Ana Stepanić, Slavica Stanković, Jelena Lević, Mirko Ivanović and Vesna Krnjaja  

Karakterizacija virusa mozaika krastavca poreklom iz tikava u Srbiji
Ana Vučurović, Aleksandra Bulajić, Ivana Stanković, Danijela Ristić Janoš Berenji i Branka Krstić

Optimalni rokovi primene fungicida za suzbijanje Podosphaera leucotricha, prouzrokovača rđaste mrežavosti plodova breskve u Srbiji
Nenad Dolovac, Novica Miletić, Nenad Trkulja, Erika Pfaf Dolovac, Svetlana Živković, Branka Krstić i Aleksandra Bulajić

Da li je niska efikasnost fungicida uvek posledica razvoja rezistentnosti u populacijama patogena?
Brankica Tanović, Jovana Hrustić, Mila Grahovac, Milica Mihajlović, Goran Delibašić i Petar Vukša

Intenzitet napada mediteranske voćne muve Ceratitis capitata Wiedem.(Diptera, Tephritidae) na mandarini na području Crnogorskog primorja
Sanja Radonjić

Efekti bioinsekticida u suzbijanju bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum Westwood) na paradajzu
Dejan Marčić, Mirjana Prijović, Tanja Drobnjaković, Pantelija Perić, Milan Šević i Svetomir Stamenković

Efekti insekticida na jagodinu biljnu vaš, Chaetosiphon fragaefolii (Cockerell) na otpornim i osetljivim genotipovima jagode
Slobodan Milenković, Dejan Marčić i Pantelija Perić

Efekti spinosada i abamektina na različite populacije pirinčanog žiška Sitophilus oryzae (L.) u tretiranoj pšenici u zrnu
Goran Andrić, Petar Kljajić and Marijana Pražić-Golić

Analiza tretmana pšenice inertnim prašivima sa ciljem zaštite od pirinčanog žiška (Sitophilus oryzae L.) kroz promenu parametara tehnološkog kvaliteta primenom metode glavnih komponenti
Marija Bodroža-Solarov , Petar Kljajić, Goran Andrić, Bojana Filipčev, Olivera Šimurina, Marijana Pražić Golić and Milan Adamović

Testiranje rezistentnosti Lolium rigidum Gaudin na glifosat
Danijela Pavlović, Charlie Reinhardt, Igor Elezović and Sava Vrbničanin

Hematološki efekti herbicida AvalonR (bentazon + dikamba) za pacova
Dragica Brkić, Ilona Szakonyne-Pasics, Slavica Gašić, Vesela Karan, Ljiljana Radivojević i Neško Nešković

Uljna disperzija sa abamektinom kao aktivnom materijom
Slavica Gašić, Dragica Brkić and Anđelka Tomašević