2010

Novi pravci primene otpornosti tikava u kontroli virusnih oboljenja
Aleksandra Bulajić, Ana Vučurović, Ivana Stanković, Danijela Ristić, Janoš Berenji i Branka Krstić

Učestalost pojave i molekularna karakterizacija virusa mozaika lubenice poreklom iz Srbije
Ana Vučurović, Aleksandra Bulajić, Ivana Stanković, Danijela Ristić, Janoš Berenji i Branka Krstić

Morfološka i molekularna identifikacija Colletotrichum acutatum sa ploda paradajza
Svetlana Živković, Saša Stojanović, Žarko Ivanović, Nenad Trkulja, Nenad Dolovac, Goran Aleksić and Jelica Balaž

Efikasnost fungicida za suzbijanje prouzrokovača rđaste mrežavosti plodova breskve u Srbiji
Nenad Dolovac, Novica Miletić, Goran Aleksić, Dušan Savić, Svetlana Živković, Nenad Trkulja i Aleksandra Bulajić

Utvrđivanje alelopatskog delovanja nekih invazivnih korovskih vrsta na klijanje i početni razvoj zrnastih mahunarki
Plamen Marinov-Serafimov

Reakcije populacija Sorghum halepense L. (Pers.) na nikosulfuron, rimsulfuron i prosulfuron+primisulfuron-metil
Dragana Božić, Ibrahim Elezović, Marija Sarić, Eleonora Onć-Jovanović i Sava Vrbničanin

Uticaj sorti krompira na populaciju zlatne cistolike nematode (Globodera rostochiensis)
Jasmina Bačić

Efikasnost različitih formulacija rodenticida na bazi bromadiolona u suzbijanju štetnih glodara u lucerki
Goran Jokić, Marina Vukša, Ibrahim Elezović, Bojan Stojnić i Suzana Đedović

Preliminarni rezultati ispitivanja fitofagne faune insekata na Onopordum acanthium (Asteraceae) u Bugarskoj
Vili Harizanova, Atanaska Stoeva, Massimo Cristofaro, Allesandra Paolini, Francesca Lecce and Franca Di Cristina

Cikade u šargarepi zaraženoj fitoplazmama: sastav vrsta i potencijalni vektori fitoplazmi
Tanja Drobnjaković, Pantelija Perić, Dejan Marčić, Luca Picciau, Alberto Alma, Jelena Mitrović, Bojan Duduk and Assunta Bertaccini

Efikasnost ekstrakta morske alge Ecklonia maxima (Osbeck) i konvencionalnih fungicida u suzbijanju prouzrokovača verticilioznog uvenuća paprike
Emil Rekanović, Ivana Potočnik, Svetlana Milijašević-Marčić, Miloš Stepanović, Biljana Todorović and Milica Mihajlović

In vitro osetljivost Fusarium graminearum (Schwabe) na difenokonazol, protiokonazol i tiofanat-metil
Emil Rekanović, Milica Mihajlović and Ivana Potočnik

Ispitivanje mogućnosti suzbijanja Venturia inaequalis ekološki prihvatljivim preparatima
Jelica Balaž, Srđan Aćimović, Goran Aleksić, Marija Bodroža i Biljana Cvetković

Zaštita uskladištenog žita od štetnih glodara primenom hlorofacinona
Marina Vukša, Suzana Đedović, Goran Jokić, Ibrahim Elezović i Bojan Stojnić

Hipoglikemijski efekt herbicida 2,4-dihlorfenoksisirćetna kiselina (2,4-D)
Ivan Mikov, Velibor Vasović, Aleksandra Mikov, Svetlana Goločorbin-Kon, Karmen Stankov and Momir Mikov