Virus bronzavosti paradajza – jedan od najdestruktivnijih biljnih virusa
B. Krstić, A. Bulajić, I. Đekić i J. Berenji

Osetljivost genotipova pasulja na Xanthomonas campestris pv. phaseoli u zaštićenom prostoru
B. Todorović, S. Milijašević, E. Rekanović, I. Potočnik and M. Stepanović

Morfološke i patogene karakteristike gljive Cladobotryum dendroides, prouzrokovača paučinaste plesni šampinjona Agaricus bisporus u Srbiji
I. Potočnik, E.Rekanović, S. Milijašević, B. Todorović and M. Stepanović

Efikasnost kombinacije fluopikolida i fosetil-Al (Profiler®) za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u poljskim uslovima
E. Rekanović, I. Potočnik, M. Stepanović, S. Milijašević and B. Todorović

Delovanje metribuzina na aktivnost nekih enzima u zemljištu
Lj. Šantrić, Lj. Radivojević, S. Gašić, R. Stanković-Kalezić i J. Gajić-Umiljendić

Koncentracije teških metala u uvoznim NPK đubrivima u Srbiji

J. Milinović, V. Lukić, S. Nikolić-Mandić and D. Stojanović

Uporedno ispitivanje karakteristika različitih formulacija pesticida sa istom aktivnom materijom
S. Gašić i Z. Orešković